Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

Okres karencji: Okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna, nie działająca w ramach wykonywania działalności zawodowej lub gospodarczej oraz umowy na odległość z przedsiębiorcą;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca zakresu produktów i / lub usług, dostaw i / lub zakupu rozłożona w czasie;
Trwały nośnik: każde narzędzie lub materiał, które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego, dostęp do tych informacji w przyszłości oraz odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie;
Prawo odstąpienia od umowy: przysługująca konsumentowi zdolność do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu oznaczonego terminu;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest przedstawicielem sklepu internetowego i / lub świadczy usługi zdalne dla konsumentów;
Umowa na odległość: oznacza umowę w ramach systemu sprzedaży na odległość, zorganizowanych przez przedsiębiorcę produktów i / lub usług, zawartą wyłącznie za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
Technologia komunikacji na odległość: środki porozumiewania się na odległość, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez jednoczesnej obecności obu stron;

Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy

Beekman BV - Fiyo.pl
Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
Nederland
Ważne: Prosimy pamiętać, że podany adres nie jest adresem do zwrotu przesyłek.

Telefon: 0031 55-5381137
E-Mail: info@fiyo.pl
KvK:59398043
BTW: NL853460449B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i umowy zawartej na odległość między przedsiębiorcą, a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli przed zawarciem umowy na odległość nie jest to możliwe, wówczas ogólne warunki zostaną wysłane na wniosek konsumenta przez przedsiębiorcę bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, to niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych warunków zostanie udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w sposób umożliwiający mu ich łatwe przechowywanie na trwałym nośniku. Jeżeli to nie będzie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże dostępność ogólnych warunków w formie elektronicznej i wyśle je nieodpłatnie na wniosek konsumenta elektronicznie lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz ogólnych warunków mają również zastosowanie inne szczególne warunki produktów i usług, zastosowanie ma drugi i trzeci ustęp, z tym że konsument może zawsze, w przypadku sprzecznych przepisów polegać na tym, który jest dla niego bardziej korzystny.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony czas trwania lub jest uwarunkowana, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis produktów i / lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Przedstawione zdjęcia i obrazy są prawdziwym odzwierciedleniem produktów i / lub usług. Oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące.
 3. Każda oferta zawiera klarowne informacje dla konsumenta, określa prawa i obowiązki związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
 • Ceny w tym podatku;
 • Ewentualnych kosztów dostawy;
 • W jaki sposób umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego wymagane;
 • Czy prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie;
 • Metody płatności, dostawy lub wykonania umowy;
 • Termin przyjęcia oferty lub termin obowiązywania ceny;
 • Wysokość taryfy dla porozumiewania się na odległość, jeżeli opłaty za korzystanie z technik komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż regularne taryfy dla środków komunikacji;
 • Jeśli umowa zostanie zarchiwizowana po jej zakończeniu, to w jaki sposób konsument może uzyskać do niej dostęp;
 • Przed zawarciem umowy konsument może dostosować, poprawić lub zmienić jej brzmienie w razie potrzeby;
 • Umowa może zostać zawarta ewentualnie w innym języku niż polski;
 • Kodeks postępowania, któremu podlega przedsiębiorca i sposób w jaki konsument może zapoznać się z kodeksem postępowania w formie elektronicznej;
 • Minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku przedłużającej się transakcji;

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4 uważana jest za zawartą w momencie zaakceptowania przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie akceptacji oferty drogą elektroniczną. Do czasu potwierdzenia przez przedsiębiorcę otrzymania tej akceptacji, konsument ma prawo odstąpić od umowy.
 3. Jeżeli umowa ma zostać zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego transferu danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmie w tym celu odpowiednie środki ostrożności.
 4. Przedsiębiorca może, zgodnie z prawem, poinformować konsumenta czy będzie on w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, oraz o wszystkich okolicznościach i czynnikach istotnych dla prawidłowego zawarcia umowy na odległość. Jeśli przedsiębiorca na podstawie niniejszego dochodzenia stwierdzi, że zawarcie umowy jest nieuzasadnione, wówczas jest on uprawniony do odmowy realizacji zamówienia lub dołączenia specjalnych warunków umożliwiających jego realizację.
 5. Przedsiębiorca wyśle konsumentowi następujące informacje o produkcie lub usłudze w formie pisemnej lub w taki sposób, że mogą być one przechowywane w przystępny sposób przez konsumenta na trwałym nośniku:
  • adres siedziby działalności, gdzie konsumenci mogą składać skargi;
  • warunki, w których konsument może korzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
  • informacje na temat gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego;
  • informacje zawarte w artykule 4 ustęp 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już te informacje konsumentowi przed realizacją umowy;
  • warunki dotyczące rozwiązania umowy w przypadku umów zawieranych na okres ponad jednego roku lub na czas nieokreślony;
  • W przypadku przedłużającej się transakcji przepis z poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy

W odniesieniu do produktu:
W przypadku dokonania zakupu, konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres ten liczy się od dnia otrzymania produktu przez konsumenta lub wcześniej przez niego wyznaczonego i wskazanego przedsiębiorcy przedstawiciela.
W odniesieniu do usługi: 
W przypadku świadczenia usług, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez okres co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, poniesie jedynie koszt wysyłki zwrotnej towaru.
 2. Jeżeli konsument dokonał zapłaty za towar, przedsiębiorca dokona zwrotu zapłaconej kwoty w ciągu 30 dni od zwrotu towaru.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta w zakresie określonym w pkt 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, najpóźniej w chwili zawierania umowy. 
 2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów:

a. które są dostosowane przez przedsiębiorcę pod specyfikację konsumenta;
b. które mają wyraźnie osobisty charakter użytkowania;
c. które nie mogą być zwrócone z uwagi na ich specyficzny charakter;
d. które szybko się psują lub ulegają przeterminowaniu;
e. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
f. poszczególnych gazet i czasopism;
g. nagrań audio i wideo i oprogramowania komputerowego, w których konsument wyłamał plomby.

Artykuł 9 - Cena

 1. W okresie, o którym mowa w ofercie nie wzrosną ceny produktów i / lub usług, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatkowych.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, zmianie mogą ulec ceny produktów lub usług, które podlegają wahaniom na rynku finansowym na co przedsiębiorca nie ma wpływu. Możliwość wahań cen oraz ewentualne ceny docelowe, powinny zostać określone w ofercie.
 3. Wzrost cen w ciągu 3 miesięcy od momentu zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają one z przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 4. Wzrost cen po 3 miesiącach od zawarcia umowy jest dozwolony tylko wtedy, gdy przedsiębiorca podjął taką decyzję oraz: 

 a. są one wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub
 b. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na dzień, w którym wzrost cen wchodzi w życie. 

     5. Ceny dostawy produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi spełniają wymagania kontraktowe określone w ofercie, racjonalne wymagania co do niezawodności i / lub przydatności i istniejące przepisy dotyczące daty zawarcia umowy, przepisy i / lub regulacje rządowe. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innych niż normalne zastosowania.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, na które konsumenci mogą powoływać się na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Artykuł 11 - Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca podejmie możliwie największą ostrożność podczas przyjmowania i realizacji zamówień na produkty i podczas oceny wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, zgłoszony przedsiębiorcy przez konsumenta.
 3. Z zastrzeżeniem tego, co przedstawiono w artykule 4 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorca zrealizuje dostawę w ciągu 30 dni, chyba że został ustalony dłuższy termin dostawy. W przypadku opóźnienia w dostawie, konsument otrzyma stosowne powiadomienie w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. Konsument w tym przypadku będzie mieć prawo do rozwiązania umowy bez kary i prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z poprzednim akapitem, przedsiębiorca zwróci uiszczoną przez konsumenta kwotę najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca będzie dążyć do zapewnienia produktu zamiennego. Konsument zostanie powiadomiony w sposób jasny i zrozumiały, że pozycja zastępcza jest aktualnie w trakcie dostarczania. W przypadku elementów zamiennych obowiązuje prawo odstąpienia od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi wówczas przedsiębiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na pracodawcy, do chwili ich dostarczenia do konsumenta lub zgłoszonego przedsiębiorcy przedstawiciela konsumenta, chyba że ustalono inaczej.

Artykuł 12 - Czas trwania umowy, wypowiedzenie i odnowienie

 1. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, i w każdym momencie ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług i w każdej chwili ją zakończyć pod koniec ustalonego terminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia.
 3. Konsumenci mogą umowy wymienione w poprzednich punktach: 
  - Anulować w dowolnym momencie, a nie ograniczać się do rozwiązania w określonym czasie lub w danym okresie; 
  - Anulować przynajmniej w ten sam sposób, w jaki została ona zawarta; 
  - Anulować w tym samym terminie, jaki przedsiębiorca wynegocjował dla siebie.
 4. Umowa na czas określony, która rozciąga się na regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużona na czas określony.
 5. Umowa na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów lub usług, może zostać przedłużona jedynie na czas nieokreślony, którą to konsument, może w każdym czasie wypowiedzieć z okresem wypowiedzenia jednego miesiąca.
 6. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie roku konsument może w każdej chwili odstąpić od umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Artykuł 13 - Płatności

 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, kwoty należne konsumentowi zostaną zapłacone w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1. W przypadku umowy na świadczenie usług, okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Przy sprzedaży produktów konsumentowi, przedsiębiorca w ogólnych warunkach nie może określić zaliczki w wysokości wyższej niż 50%. Po uzgodnieniu płatności, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zlecenia lub usługi przed dokonaniem przedpłaty.
 3. Konsument ma obowiązek zgłoszenia nieścisłości w dostarczonych szczegółach płatności bezpośrednio do przedsiębiorcy.
 4. W przypadku niedotrzymania przez konsumenta, przedsiębiorca będzie mieć prawo, aby obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami.

Artykuł 14 - Skargi

 1. Przedsiębiorca ma zatwierdzoną przejrzystą procedurę reklamacyjną i w jej ramach rozpatruje ewentualne reklamacje.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia muszą zostać niezwłocznie, w pełni i jasno opisane i przedstawione przedsiębiorcy przez konsumenta po odkryciu wad.
 3. Przedsiębiorca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli procedura reklamacyjna będzie trwać dłużej, konsument otrzyma w ciągu 14 dni zawiadomienie z informacją, kiedy może spodziewać się szczegółowej odpowiedzi w sprawie reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązana w drodze wzajemnego porozumienia, spór będzie rozstrzygać właściwy organ Inspekcji Handlowej.

Artykuł 15 - Dodatkowe lub inne warunki

Dodatkowe lub inne postanowienia tych warunków nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i powinny być zarejestrowane na piśmie lub w sposób umożliwiający konsumentowi ich przechowywanie w przystępny sposób na trwałym nośniku.

-Fiyo chce zapewnić, że zawsze może pomóc swoim klientom w możliwie najlepszy sposób. Z tego względu zarówno my jak i strony trzecie Czytaj więcej